Leveringsvoorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Parketgroothandel Duinstra, hierna te noemen Duinstra.

1‑2     De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Duinstra zijn algemene voorwaarden.

1‑3     Bijzondere van de voorwaarden van Duinstra afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2  Aanbiedingen.

2‑1     Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2‑2     Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2‑3     Mondelinge aanbiedingen door Duinstra of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3  Overeenkomst.

3‑1     De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Duinstra door zijn schriftelijke bevestiging.

3‑2     Elke met Duinstra aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Duinstra zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Duinstra zich zal wenden tot het op dat moment mee samenwerkende incassobureau en/of graydon.

3‑3     Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Duinstra bij de aan bieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3‑4     Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

3‑5     Bij het leveren van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.

 

Artikel 4  Intellectuele eigendomsrechten.

4‑1     Op alle door Duinstra verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4‑2     De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Duinstra zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

4‑3     Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Duinstra zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 5  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Duinstra binden de laatste niet, voor zover ze door Duinstra niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6  Wijziging van de opdracht.

6‑1     Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

6‑2     Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Duinstra ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

6‑3     Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Duinstra buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

 

Artikel 7  Prijzen.

7‑1     Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

7‑2     Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

7‑3     Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

7‑4     De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

 

Artikel 8  Aanbetaling.

Duinstra is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Duinstra de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 9  Leveringstermijnen.

9‑1     De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Duinstra schriftelijk in gebreke te stellen.

9‑2     De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Duinstra zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

9‑3     Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 10  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Duinstra aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 11  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

Artikel 12  Aansprakelijkheid.

12‑1   Duinstra is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, dan wel in

Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;

Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn geleverd;

Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

12‑2   Duinstra is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Duinstra of van hen, die door Duinstra te werk zijn gesteld op de aan Duinstra opgedragen werk(en).

12‑3   Duinstra zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

12‑4   Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Duinstra.

12‑5   Duinstra is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

 

Artikel 13  Reclame.

13‑1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van materialen c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Duinstra terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 dagen na de dag van de levering Duinstra wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

13‑2   Duinstra dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

13‑3   Indien de reclame naar het oordeel van Duinstra juist is, zal Duinstra hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 14  Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.

14‑1   Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

14‑2   Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Duinstra doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 15  Garantie.

Garantie op de door Duinstra geleverde goederen/materialen wordt slechts verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Duinstra geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen. De garantie vervalt indien de door Duinstra geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever en / of derden.

 

Artikel 16  Overmacht.

16-1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Duinstra of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Duinstra, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Duinstra, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Duinstra overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2   Duinstra is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot leveren van materialen te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 17  Annuleren.

17‑1   Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Duinstra reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Duinstra gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gereserveerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Duinstra als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Duinstra te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17‑2   Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Duinstra zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18  Eigendomsvoorbehoud.

18‑1   Zolang Duinstra geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Duinstra.

18‑2   Duinstra heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

18‑3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19  Wanprestatie en ontbinding.

19‑1   Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

19‑2   Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Duinstra ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19‑3   De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Duinstra eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Duinstra op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 20  Betaling.

20‑1   Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20‑2   Duinstra is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente te berekenen welke op dat moment wettelijk is vast gesteld, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

20‑3   Duinstra is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

20‑4   De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Duinstra zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 21  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Duinstra, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.